เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ข้อมูลพื้นฐาน
Oit 1. โครงสร้าง
  https://dontro.go.th/data.php?content_id=26
Oit 2. ข้อมูลผู้บริหาร
  https://dontro.go.th/data.php?content_id=10
Oit 3. อำนาจหน้าที่
  https://dontro.go.th/data.php?content_id=28
Oit 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  https://www.dontro.go.th/news.php?id_type=4
  -
  https://www.dontro.go.th/select_news.php?news_id=625
Oit 5. ข้อมูลติดต่อการติดต่อ
  https://www.dontro.go.th/data.php?content_id=19

- แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลดอนตรอ
- ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ
- หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ 075-772-754 , 075-772-551 075-366-295
- E- mail : เทศบาลตำบลดอนตรอ admin@dontro.go.th

Oit 6.
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  กฏหมายหลัก
    https://www.dontro.go.th/locallaws1.php
  กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
    https://www.dontro.go.th/locallaws2.php
  กฏหมายเทศบาล
    https://www.dontro.go.th/locallaws3.php
  กฏหมายการเลือกตั้ง
    https://www.dontro.go.th/locallaws4.php
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  Oit 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
    -
  การปฎิสัมพันธ์
  Oit 8. Q&A
    https://dontro.go.th/phpBB3/
  Oit 9. Social Network (facebook ทต.ดอนตรอ)
    -
  แผนการดำเนินงาน
  Oit 10. แผนดำเนินงานประจำปี
    -
    -
  Oit 11.

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

    -
  Oit 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    -
  คู่มือปฏิบัติงาน
  Oit 13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    -
  การให้บริการ
  Oit 14. มาตรฐานการให้บริการ
    -
  Oit 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    -
  Oit 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    -
  Oit 17. E-Service (บริการประชาชน)
    -
    -
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  Oit 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    -
  Oit 19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
    -
  Oit 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    -
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (งานกองคลัง)
  Oit 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    -
  Oit 22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    -
  Oit 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    -
  Oit 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    -
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  Oit 25. นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
    -
  Oit 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    -
  Oit 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    -
  Oit 28. รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    -
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  Oit 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    -
  Oit 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    -
  Oit 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    -
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  Oit 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    -
  Oit 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    -
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  Oit 34. นโยบายไม่รับของขัวญ (No Gift Policy)
    -
  Oit 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    -
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
  Oit 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    -
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  Oit 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    -
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
  Oit 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    -
  Oit 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    -
  Oit 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    -
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  Oit 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    -
  Oit 43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    -