เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับและเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2563 ]98
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2563 ]99
3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และงิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 15 ต.ค. 2563 ]96
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]101