เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
            ประชากรในตำบลดอนตรอส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาข้าว ไร่นาสวนผสม และบางส่วนออกไปรับจ้างนอกพื้นที่
    อาชีพหลัก อาชีพเกษตรกรรม (ทำนา)
    อาชีพรอง  รับจ้าง
     
 
     
  หน่วยธุรกิจในเขตตำบลดอนตรอ
   
  ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 3 แห่ง  
  โรงสี      จำนวน 13 แห่ง  
  ตลาดสด จำนวน 3 แห่ง  
     
  ข้อมูลเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชากร
    ตารางแสดงการประกอบอาชีพของประชากรในตำบล แยกเป็นรายหมู่บ้าน
   
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
หมู่ที่ / จำนวน
รวม
1
2
3
4
5
1. อาชีพทำสวน (ครัวเรือน)
-
-
-
-
4
4
2. อาชีพทำนา (ครัวเรือน)
255
150
120
50
300
845
3. อาชีพรับจ้าง (คน)
183
33
300
34
30
580
4. อาชีพค้าขาย (ครัวเรือน)
13
18
32
10
15
138
5. อาชีพเลี้ยงสัตว์ (ครัวเรือน)
58
59
13
20
119
269
6. อาชีพรับราชการ (ครัวเรือน)
6
8
13
6
18
51