เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางกานติศา แก้วบรรจง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
นางประทุม ทองเสมอ
นางพรรณี เมทิโก
นายทวีสิทธิ์ เมทิโก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุบลวรรณ ตัวตั้ง
นางรานีย์ เสนทองแก้ว
นางอภิชญา ทองเสมอ
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก