เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

สมาชิกสภาเทศบาล


  
 
นายภิรมย์  ประทุมทอง
 
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ
098-090-8704
นายสุริยะ  เสนปิ่น
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ
089-589-2546
นางนุชรี  สุดแก้ว
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ
086-950-9486
นางพรพิศ  รัตนบุษย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ  เขต 1
086-684-4043
นายวิสุทธิ์  ชูดำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 2
083-502-7517


นายเดชวิทย์  อินทร์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 1
093-620-3419
นายสุรชัย  คงเรือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 2
098-097-5414
   
 นายศุภชัย  แสงสูง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 1
086-594-8192
 นายศรายุทธ  หยูทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 2
095-209-8372
   
นายสิทธิชัย  ขนานคล้าย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 1
063-678-3512
นายวิเชียร  เนียมเกตุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 2
095-425-6533
 นายนฤเดช  บัวดำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 1
096-520-5100
 นายอนุรักษ์  ศรีไสยเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 2
096-342-8430