เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน
     
  การสื่อสารและโทรคมนาคม
   

- โทรศัพท์สาธารณะ                          จำนวน                   3              แห่ง
- อินเตอร์เน็ตตำบล                            จำนวน                   1              แห่ง

  การไฟฟ้า
    - ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
    - บึง หนอง และอื่นๆ                        จำนวน                   2              แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   

-   ฝาย                                                   จำนวน                   1              แห่ง
-   บ่อน้ำตื้น                                         จำนวน                   314         แห่ง
-  บ่อบาดาล                                          จำนวน                   4             แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน                                จำนวน                   4              แห่ง

  การคมนาคม
   

          ตำบลดอนตรอเป็นตำบลที่มีการคมนาคมสะดวก เพราะมีถนนสายหลักและเชื่อมโยงกันเป็นส่วนใหญ่ มีถนนสายหลักที่สำคัญ 1 สาย คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4104  ถนนสายนครศรีฯ – สงขลา และมีถนนสายต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลดอนตรอ
- ถนนคสล.                                          จำนวน                   13          สาย
- ถนนลาดยาง                                      จำนวน                      1          สาย
- ถนนลูกรัง                                          จำนวน                      3          สาย
- ถนนหินคลุก                                     จำนวน                   30          สาย
- ถนนหินผุ                                          จำนวน                     -            สาย
- ถนนดิน                                              จำนวน                    1           สาย
- สะพานคสล.                                     จำนวน                    7           สะพาน
- สะพานไม้                                         จำนวน                    1           สะพาน

     
ข้อมูลอื่นๆ
  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
    - ทรัพยากรดินในเขตพื้นที่ตำบลดอนตรอ  เหมาะแก่การเพาะปลูก
  การรวมกลุ่มของประชาชน
   

กลุ่มอาชีพ                             จำนวน                   4             กลุ่ม       ได้แก่    
1. กลุ่มทำนา                                                        2. กลุ่มเลี้ยงสัตว์                
3. กลุ่มข้าวซ้อมมือ                                             4. กลุ่มข้าวหลาม                5. กลุ่มเกษตรกร

- กลุ่มออมทรัพย์                 จำนวน                   3              กลุ่ม       ได้แก่    
1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน                                      2. กลุ่มสัจจะ                       
3. สถาบันการเงินบ้านใต้หล้า                          4.กลุ่มออมทรัพย์บ้านทุ่งคา

- กลุ่มอื่นๆ                            จำนวน                   3              กลุ่ม       ได้แก่  
1. กลุ่มทำน้ำยาอเนกประสงค์                         2. กลุ่มปุ๋ยหมัก                   
3. ร้านค้าชุมชน                                                  4. กลุ่มขายของริมทาง