เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

หัวหน้าส่วนราชการ

นางนุชรี สุดแก้ว
ปลัดเทศบาล
086-279-8756

-ว่าง-
นางพวงเพ็ญ เกิดศรีเหล็ก
นายไพฑูล มานพพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

061-194-7253 093-580-9746