เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ชาวตำบลดอนตรอ มีคุณภาพชีวิตเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม พร้อมนำการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และชุมชนมีความเข้มแข็ง ภายในปี ๒๕๗๐ พันธกิจ ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ๒. เสริมสร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่สถาบันครอบครัวและสังคม ๓. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมของชุมชน มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย ๕. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารท้องถิ่น จุดมุ่งหมาย ๑. ประชาชนมีการประกอบอาชีพที่ดี มีรายได้ มีสุขภาพแข็งแรง มีมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และมีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ได้เพียงพอและได้มาตรฐาน ๒. พัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรมและจริยธรรม มีสามัญสำนึกที่ดีต่อตนเองและสังคม ๓. ประชากรมีการศึกษา และการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. สงเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ รวมทั้งการ จัดทำผังเมืองตำบล ๕. องค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการที่ดี การบริการรวดเร็ว และโปร่งใส