เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]97
2 รับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูประเภทอื่น [ 30 พ.ย. 2563 ]101
3 คู่มือความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานเทศบาล [ 11 พ.ย. 2563 ]97
4 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 11 พ.ย. 2563 ]99
5 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]102
6 ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ครั้งท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]100
7 รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง [ 2 ต.ค. 2563 ]102
8 การปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 2 ต.ค. 2563 ]101
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 15 ก.ย. 2563 ]98