เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ประกาศมอบอำนาจ ลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
ประกาศการขออนุญาตก่อสร้าง
เบอร์โทรศัพท์ Tel./Fax. 075-772-754, 075-772-551, 075-355-909, 075-366-295
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตใช้น้ำประปา
การขอใช้ถังขยะ
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)
คู่มือสำหรับประชาชน
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
ประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาล
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับชำระภาษีและงานจัดเก็บรายได้
งานบุคคลเทศบาลตำบลดอนตรอ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอนตรอ
ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความดปร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนตรอ
 
แบบฟอร์มสายตรงปลัด อบต.
ชื่อ - นามสกุล
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
มือถือ
ที่ทำงาน
ข้าพเจ้ามีความประสงค์
เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย