เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

สมาชิกสภาเทศบาล


 
  
 
นางพรพิศ  รัตนบุษย์
 
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ

 

นายภิรมย์  ประทุมทอง
 
นางนุชรี  สุดแก้ว
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ
 
 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ
   
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ เขต 2นางพรพิศ  รัตนบุษย์
นางจรัสวรรณ  วัฒนศรี
-ว่าง-  
นายอนันต์  มีพฤกษ์
นายสุริยะ  เสนปิ่น
นายเดชวิทย์  อินทร์ทอง
นายเจษฎา  ด้วงคง
นายเสน่ห์  ทองเงิน
นายเค  ดวงใหญ่
นายสุชาติ  พลไชย
นายวิสุทธิ์  ชูดำ

  นายภิรมย์  ประทุมทอง