เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

คณะผู้บริหาร

นายวัชร  สุขเกื้อ
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

นายสุนทร  เกิดศรีเหล็ก นางสาวอุบลรัตน์ สุขเกื้อ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

นายทวีป  ชูดำ
 เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

นายณัฐวุฒิ  ภู่พันธ์ตระกูล
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ