เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ประกาศมอบอำนาจ ลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
ประกาศการขออนุญาตก่อสร้าง
เบอร์โทรศัพท์ Tel./Fax. 075-772-754, 075-772-551, 075-366-295
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตใช้น้ำประปา
การขอใช้ถังขยะ
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนกระบวนการงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาล
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับชำระภาษีและงานจัดเก็บรายได้
ประกาศงานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนตรอ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอนตรอ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนตรอ
โครงการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แจ้งเหตุน้ำประปา - ช่างต้น 091-8276445 ช่างเดียร์ 087-8829184 ช่างดำ 093-5809746
ประกาศให้มีการวิจารณ์ร่าง TOR
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราขการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

หากคุณมีทุกข์ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากกิจการหรือการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด สาธารณภัยหรือมีปัญหาอื่น ๆ ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกได้ดังนี้ ตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้
หรือคุณสามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ได้ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตลอดวัน/เวลาราชการ
หรือสามารถร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อความต่าง ๆ ที่ท่านเสนอหรือร้องเรียนมาจะปิดเป็นความลับ
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข์
ชื่อ - นามสกุล
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช์
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
มือถือ
ที่ทำงาน
ข้าพเจ้ามีความประสงค์
เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย