วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๗ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถเข็นแบบล้อยาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๘-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๓๑ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๑๗ จำนวน ๒ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๔-๐๐๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับ ๒๐๐ คน จำนวน ๑ มื้อ (โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อต้นเฟืองฟ้า จำนวน ๕๐ ต้น,ต้นทองอุไร จำนวน ๘๐ ต้น (โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อชุดนักกีฬาฟุตบอล,ถุงเท้านักกีฬาฟุตบอล,ชุดนักกีฬาเปตอง,ชุดนักกีฑา,ลูกฟุตบอลหนังเย็บ(โครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
เช่าเต็นท์โดม (ขนาด ๕x๑๑ เมตร) จำนวน ๓ ห้อง , เช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด , เช่าโต๊ะ ขนาด ๐.๘๐x๑.๒๐ เมตร , เช่าเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒๐๐ ตัว (โครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง