วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างเหมาโค่นต้นไม้ และงานตัดเเต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
เช่าชุดเตียงพระขนาด ๕ รูปครบชุด จำนวน ๑ ชุด,ชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด,ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒๐ ชุด,โต๊ะ จำนวน ๑๐ ตัว,เก้าอี้ จำนวน ๓๐๐ ตัว(โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างทำท่าน้ำลอยกระทง รูปตัวยู (พร้อมผูกผ้า) ขนาด ๗x๗ เมตร จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง