วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายปิดประกาศสำหรับการเลือกตั้ง สมาชิกผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Canon (ip๑๘๘๐) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Canon (ip๓๖๘๐) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๔-๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อกล่องล้อเลื่อนแบบทึบ ขนาด ๖๐x๕๘x๘๑ ซม. จำนวน ๖ ใบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง