วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแดง-สระน้ำ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายซิ้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายชำนาญ หมู่ที่ ๒,๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๙ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านยางยวน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ ตัว,เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๓ ๘๐ แกรม จำนวน ๖ รีม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง