วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ (บริเวณบ้านนายทวีป ชูดำ) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำ (บริเวณบ้าน นายสงวน จันทร์เอียด) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำ (บริเวณบ้านนายโชติ วงศ์ณะศรี) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลดอนตรอ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสาร (ร่าง) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒๑ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
เช่าเต็นท์ ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๕ หลัง,เช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด (โครงการผู้สูงอายุวัยใสใส่ใจสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุและเครื่องมือเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง