วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2561
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ,เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2561
ซื้อผ้าม่านกันแดดพร้อมติดตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2561
จ้างพิมพ์ไวนิล (โครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2561) ระหว่างวันที่ 5-9 ่มีนาคม 2561 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2561
เช่าเต็นท์ , โต๊ะ , เก้าอี้พลาสติก , เครื่องเสียง (โครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2561)ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง