เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกองดาน หมูที่ 5

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ
เรื่อง  ผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองดาน หมู่ที่ 5
...........................................................
                   ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ  ได้ดำเนินการสอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองดาน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 11/2556 ได้กำหนดขายรูปแบบรายละเอียดเอกสารสอบราคาในระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม  2556  ถึงวันที่  6  สิงหาคม  2556 และกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  19  กรกฎาคม  2556  ถึงวันที่  7  สิงหาคม  2556 ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  ณ กองคลังของเทศบาลตำบลดอนตรอ และ วันที่  8  สิงหาคม  2556  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.   ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบและพิจารณาซองฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กองดาน หมู่ที่ 5   จำนวน  2  ราย  ในวันที่  8  สิงหาคม  2556  ตั้งแต่เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป   ผลปรากฏ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ที่ ซื่อผู้เสนอราคา วงเงิน กำหนดส่งมอบ (วัน) กำหนดยืนราคา
(วัน)
หมายเหตุ
 
 1.
 
2.
 
นายสุนทร  โทวัญจะ
 
หจก.รัตนไทการโยธา
 
274,000.-
 
273,500.-
 
  60 
 
 30
 
 
 
60 
 
60 
 
 
-
 
-
          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว  มีความเห็นดังนี้
หจก.รัตนไทการโยธา  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา   มีคุณภาพ  และ                มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลดอนตรอ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของรายที่คัดเลือกไว้  และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 
          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองดาน หมู่ที่ 5 เห็นสมควรจัดจ้าง  หจก.รัตนไทการโยธา ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                       ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.  2556
 
 
(นายวัชร  สุขเกื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ


    เอกสารประกอบ ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกองดาน หมูที่ 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ