เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 และปิดเทอม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ
เรื่อง  มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 และปิดเทอม
 
 
 
 

ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 และปิดเทอม ของโรงเรียนวัดดอนตรอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนตรอ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนด              ราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 นั้น
                   ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 และปิดเทอม ของโรงเรียนวัดดอนตรอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนตรอ ในวงเงิน 405,160.20 บาท (สี่แสนห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทยี่สิบสตางค์) โดยมีราคาต่อหน่วย ดังนี้
                    (1) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด  200 ซีซี ชนิดบรรจุถุง       ถุงละ     6.58  บาท
                    (2) นม ยู.เอช.ที.      รสจืด ขนาด  200 ซีซี ชนิดบรรจุกล่อง  กล่องละ  7.82  บาท
                    (3) นม ยู.เอช.ที.      รสจืด ขนาด  200 ซีซี ชนิดบรรจุซอง    ซองละ   7.72  บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2560