เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ
เรื่อง  มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางรถบรรทุกน้ำดับเพลิง
แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  8,000 ลิตร มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  240 แรงม้า
 
 
 
 

                   ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  8,000 ลิตร มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  240 แรงม้า และคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคากลาง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2560 นั้น
                   ผลการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า  8,000 ลิตร ของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง มีมติเห็นชอบกำหนดคุณลักษณะและราคากลางรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  8,000 ลิตร ในวงเงิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2560