เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน

    รายละเอียดข่าว

                   คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. และมีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ตามที่ได้สืบราคาตามท้องตลาด ในวงเงิน  150,450 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   


    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ