เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ประกาศเปิดเผยราคากลางรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร

    รายละเอียดข่าว

         คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางรถบรรทุกขยะ               แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. และมีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด  6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว  ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  130 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้  ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินบนหัวเก๋ง ไม่น้อยกว่า 1 ดวง และตอนท้าย ไม่น้อยกว่า 1 ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตามที่ได้สืบราคาตามท้องตลาด ในวงเงิน  1,998,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  


    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ