องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น


1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบและชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
2. ภาษีป้าย  ยื่นแบบและชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555
3. ภาษีบำรุงท้องที่  ชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555