เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำบริเวณบ้านนางจ้อย ใสยฉิม หมู่ที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ
ประจำปีงบประมาณ 2558
……………………………
ด้วยเทศบาลตำบลดอนตรอ จะดำเนินการสอบราคาจ้าง จำนวน  1  โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำบริเวณบ้านนางจ้อย ใสยฉิม  หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1  ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการ
                             -  ขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำบริเวณบ้านนางจ้อย ใสยฉิม หมู่ที่ 1                   ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดท่อ Ø6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 100  เมตร  (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร) ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชั่วโมงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส 3 แรงม้า ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ พร้อมเดินท่อส่งน้ำขึ้นหอถังจนใช้งานได้ดี (ตามแบบรายการที่เทศบาลตำบลดอนตรอกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ป้ายไวนิลขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ) และป้ายโครงการ 1 ป้าย  (ตามแบบมาตรฐาน) นั้น
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 317,000.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)            มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  158,500.-  บาท กำหนดขายเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.- บาท
      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
                      1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
                      2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
                      3. มีผลงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน (ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น)  ของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจในวงเงิน 50 % ของงบประมาณ
                      4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง
ลำดับ โครงการ วันที่ เวลา
1.
 
.
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำบริเวณบ้านนางจ้อย ใสยฉิม  หมู่ที่ 1 1 พฤษภาคม 2558
 
 
10.00 น.
 
 
 
พร้อมกันที่  สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช และถ้าผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หรือรับฟังคำชี้แจงจะถือว่ารับทราบโดยไม่มีเงื่อนไข
/กำหนด...
 
-2-
               กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   21  เมษายน  2558 –  ถึงวันที่  6  พฤษภาคม  2558 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.30 น.  (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนตรอ และในวันที่  7  พฤษภาคม  2558  ให้ยื่นซองสอบราคา  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
      กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่  8  พฤษภาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช     
               ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่  21  เมษายน  2558 ถึงวันที่  6  พฤษภาคม  2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (075) 772-754 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนตรอ  WWW.DONTRO.GO.TH
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2558
 
 
 
 
(นายวัชร  สุขเกื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ
 
 


    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำบริเวณบ้านนางจ้อย ใสยฉิม หมู่ที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ