เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยการจัดทำแผนที่แม่บท

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยการจัดทำแผนที่แม่บท
ประจำปีงบประมาณ 2558
……………………………
               ด้วยเทศบาลตำบลดอนตรอ จะดำเนินการสอบราคาจ้าง โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยการจัดทำแผนที่แม่บท   ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังนี้
                             1.1 คัดลอกสำเนาข้อมูลระวางที่ดิน (โฉนด น.ส.3 ก)
1.2 นำสำเนาระวางที่ดินที่ได้มาทำการสแกนในระบบเท่าต้นฉบับจริง โดยมีความละเอียด
ของเครื่องสแกนได้น้อย กว่า 300 pdi
1.3 ปรับแก้ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของระวางที่ดินทุกระวางทุกประเภทให้เป็นผืนเดียวกัน
และรูปแบบของแปลนที่ดินบริเวณรอยต่อของแต่ละระวางต้องเชื่อมต่อกันได้สนิทเป็นแปลงเดียวกัน
1.4 ปรับแก้แนวเขตในแผนที่แม่บทให้เป็นไปตามประกาศแนวเขตของเทศบาลตำบล
ดอนตรอ(ในระบบดิจิตอลไฟล์) พร้อมทั้งนำมาทาบทับกับภาพถ่ายทางดาวเทียม หรือภาพถ่ายทางอากาศ
1.5 สร้างตารางกริดระวางที่ดินที่อยู่ในเขตปกครอง ได้แก่มาตราส่วน 1:4000,1:2000
,1:1000 , 1:500
1.6
บรรยาย
1.7 แบ่งเขต (Zone) โดยใช้แนวถนน ภูมิประเทศที่สำคัญเป็นหลักในแต่ละเขต (Zone)
จะมีพื้นที่ตั้งแต่ 2 แต่ไม่เกิน 4 ตารางกิโลเมตร หรือตามสภาพข้อมูลและให้กำหนดรหัสประจำเขต (Zone) ด้วยตัวเลขสองหลัก จากเริ่ม 01 เป็นต้นไป (จากซ้ายไปขวาจากบนลงล่าง) ตามลำดับจนครบทุกเขต
1.8 แบ่งเขตย่อย (Block) ใช้แนวถนน ภูมิประเทศที่สำคัญในการแบ่ง ในกรณีที่ไม่มีแนว
เขตอ้างอิงให้ใช้ขอบเขตของแปลงที่ดินกำหนดแทนและรหัสเขตย่อย (Block) ใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับ (ไม่เกิน 26 เขตย่อย) คือ A-Z
1.9 (Lot)
จาก 001 เป็นต้นไป จนครบทุกแปลงในเขตย่อย (Block) ให้เรียงลำดับจากเลขประจำแปลงที่ดินจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง
1.10 แสดงข้อมูล Zone Block Lot ด้วยระบบ GIS พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แผนที่แม่บท
ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ราคากลาง  250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
                            1. ผู้เสนอราคาต้องเป็น ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวและไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
                             2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 
/3.  มีผลงาน...
-2-
 
                             3. มีผลงานรับจ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาแล้วพร้อมมีใบรับรองผลงานดังกล่าวมาแสดง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายและบัญญัติให้มีฐานะเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
               กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   6  มีนาคม  2558 –  ถึงวันที่  19  มีนาคม  2558 ระหว่างเวลา           08.00 น. – 16.30 น.  (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนตรอ และในวันที่  20  มีนาคม  2558  ให้ยื่นซองสอบราคา  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30 น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
      กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่ 23  มีนาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช     
               ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคา ชุดละ  500  บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่  6  มีนาคม  2558 –  ถึงวันที่  19  มีนาคม  2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (075) 772754 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนตรอ  WWW.DONTRO.GO.TH
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558
 
 
 
(นายวัชร  สุขเกื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ
 
 


    เอกสารประกอบ

ประกาศสอบราคาโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยการจัดทำแผนที่แม่บท
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 มี.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ