เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศผลสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายนายเพื่อม อ่อนคำ-วัดใต้หล้า หมู่ที่ 2

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ
เรื่อง  ผลสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายนายเพื่อม อ่อนคำ-วัดใต้หล้า หมู่ที่ 2
...........................................................
                   ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้ดำเนินการสอบราคา โครงการบุกเบิกถนนสายนายเพื่อม อ่อนคำ-วัดใต้หล้า หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเอกสารสอบราคาจ้าง     เลขที่ 6/2557  ได้กำหนดขายรูปแบบรายละเอียดเอกสารสอบราคาในระหว่างวันที่ 15  กันยายน  2557  ถึงวันที่  26  กันยายน  2557 และกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  15  กันยายน  2557  ถึงวันที่ 26  กันยายน  2557 ตั้งแต่   เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ณ กองคลังของเทศบาลตำบลดอนตรอ และ วันที่ 29  กันยายน  2557  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบและพิจารณาซองฯ โครงการบุกเบิกถนนสายนายเพื่อม    อ่อนคำ-วัดใต้หล้า หมู่ที่ 2 จำนวน  3  ราย ในวันที่  30  กันยายน  2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ผลปรากฏ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ที่ ซื่อผู้เสนอราคา วงเงิน กำหนดส่งมอบ (วัน) กำหนดยืนราคา
(วัน)
หมายเหตุ
 
1.
 
2.
 
3.
 
 
หจก.อินทัชนครกรุ๊ป
 
นายสุนทร  โทวัญจะ
 
หจก.เอ.เอส ธนภรณ์
 
357,000.-
 
357,400.-
 
358,000.-
 
  60 วัน 
 
 60 วัน
 
30 วัน
 
90 วัน 
 
90 วัน
 
60 วัน 
 
 
-
 
-
 
-
          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว  มีความเห็นดังนี้
หจก.อินทัชนครกรุ๊ป  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา   มีคุณภาพ  และ                มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลดอนตรอ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของรายที่คัดเลือกไว้  และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 
          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการบุกเบิกถนนสายนายเพื่อม อ่อนคำ-วัดใต้หล้า หมู่ที่ 2
เห็นสมควรจัดจ้าง  หจก.อินทัชนครกรุ๊ป  ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                       ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  2557
 
 
(นายวัชร  สุขเกื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ


    เอกสารประกอบ

ประกาศผลสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายนายเพื่อม อ่อนคำ-วัดใต้หล้า หมู่ที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ