เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอยจากนานานสมพงค์-ปากคลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ
เรื่อง  ผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอยจากนานายสมพงค์-ปากคลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ 1            ...........................................................
                   ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้ดำเนินการสอบราคา โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอยจากนานายสมพงค์-ปากคลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 5/2557 ได้กำหนดขายรูปแบบรายละเอียดเอกสารสอบราคาในระหว่างวันที่ 15  กันยายน  2557  ถึงวันที่  26  กันยายน  2557 และกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  15  กันยายน  2557  ถึงวันที่ 26  กันยายน  2557 ตั้งแต่   เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ณ กองคลังของเทศบาลตำบลดอนตรอ และ วันที่ 29  กันยายน  2557  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบและพิจารณาซองฯ โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอยจากนานายสมพงค์-ปากคลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ 1 จำนวน  2  ราย ในวันที่  30  กันยายน  2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ผลปรากฏ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ที่ ซื่อผู้เสนอราคา วงเงิน กำหนดส่งมอบ (วัน) กำหนดยืนราคา
(วัน)
หมายเหตุ
 
1.
 
2.
 
 
 
 
นายสุนทร  โทวัญจะ
 
หจก.เอ.เอส ธนภรณ์
 
161,000.-
 
162,000
 
  30 วัน 
 
 30 วัน
 
45 วัน 
 
60 วัน
 
 
 
 
-
 
-
 
 
          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว  มีความเห็นดังนี้
นายสุนทร  โทวัญจะ  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา   มีคุณภาพ  และ                มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลดอนตรอ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของรายที่คัดเลือกไว้  และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 
          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอยจากนานายสมพงค์-ปากคลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ 1 เห็นสมควรจัดจ้าง  นายสุนทร  โทวัญจะ  ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                       ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  2557
 
 
(นายวัชร  สุขเกื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ


    เอกสารประกอบ ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอยจากนานานสมพงค์-ปากคลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ