เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศให้มีการวิจารณ์ร่าง TOR


(ร่าง) ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนตรอ

    รายละเอียดข่าว

(ร่าง)
 
ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนตรอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 


    เอกสารประกอบ (ร่าง) ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนตรอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ