เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลดอนตรอ

    รายละเอียดข่าว

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ
เรื่อง  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์)
เกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน)
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลดอนตรอ
 
 
 
 

                   ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น               ของประชาชน (Public Hearing) โดยมีรายละเอียดของโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลดอนตรอ โดย              ยึดหลักกระบวนการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรือง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและร่วมแสดง           ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมือง              ในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลดอนตรอ                    นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และมีความเป็นไปได้จากการประชุมมาปรับปรุงให้สอดคล้อง                    กับสภาวการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้
                    ๑. วัน เวลา และสถานที่ จัดทำประชาพิจารณ์
                             ครั้งที่ 1  เมื่อวันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น.
                                         ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ 
                             ครั้งที่ 2  เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.00 – 10.00 น.
                                         ณ  ศาลางู (ซอยสำทำ) หมู่ที่ 1
                             ครั้งที่ 3  เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น.
                                         ณ  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลดอนตรอ หมู่ที่ 5
                   ๒. ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์
                              ก่อนวันจัดทำประชาพิจารณ์  ๑๕ วัน ได้มีประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง                การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลดอนตรอ และติดประกาศเชิญชวนเข้าร่วมจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว
                             ขั้นตอนการจัดทำประชาพิจารณ์ จัดให้ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ลงทะเบียน แจกเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ได้รับทราบ โดยเจ้าหน้าที่และผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  8,000 ลิตร  ของเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน  1 โครงการ  ในวงเงิน  3,20๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่ขอกู้                          3,20๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) จากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน โดยมีกำหนด
 
/ผ่อนชำระ...

-2-
 
ผ่อนชำระ  ๑๐ ปี ดอกเบี้ยร้อยละ ๓.0๐ บาท/ปี โดยเหตุผลความจำเป็นในการขอกู้ เนื่องจากเทศบาลตำบลดอนตรอ มีงบประมาณจำกัด ไม่สามารถใช้งบประมาณปกติในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ซึ่งมีราคาสูงได้ อีกทั้งการจ่ายขาดเงินสะสม ยังมีหลักเกณฑ์การจ่ายได้ในบางเรื่อง และไม่สามารถจ่ายเพื่อการนี้ได้ ดังนั้น เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบลดอนตรอ จำเป็นต้องของกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ จะได้ตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา                     ความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที
                             หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ชี้แจงและซักถามรายละเอียดแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเต็มที่
                   ๓. สรุปความคิดเห็นที่ได้จากการจัดทำประชาพิจารณ์
                             ผู้เข้าร่วมจัดทำประชาพิจารณ์ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อจัดหารถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุ                 ไม่น้อยกว่า  8,000 ลิตร ของเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน  1 โครงการ  ในวงเงิน  3,20๐,๐๐๐ บาท               (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) มีผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ได้ชี้แจงข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็น ดังนี้
 
                             นายวัชร  สุขเกื้อ   นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ
                                                ผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นในการจัดทำประชาพิจารณ์ในการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นในวันนี้ ทุกท่านที่มานับว่าท่านคือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน จึงขอให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ ผมพร้อมที่จะรับฟัง                  และนำข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
                              นางนุชรี  สุดแก้ว  ปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ
                                       วันนี้เป็นวันที่เทศบาลตำบลดอนตรอจัดทำโครงการเพื่อเปิดเวทีให้แสดง              ความคิดเห็นทุกท่านรวมทั้งผู้นำชุมชนในการจัดทำประชาพิจารณ์ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต้องรับฟังความคิดเห็นจากท่านซึ่งเป็นผู้นำชุมชนเพื่อประกอบในการดำเนินการขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน หลังจากได้ข้อมูลจากการจัดทำประชาพิจารณ์วันนี้แล้ว จะนำข้อมูลเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ และลำดับถัดไปจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัดและอำนาจอนุมัติก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะอนุมัติ 
 
                              นายทรรศสรัชฎ์  สุวรรณศรี  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล     
                                       จากสภาพของชุมชนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทำให้เทศบาลตำบลดอนตรอจำเป็นต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย จะต้องจัดหารถบรรทุกน้ำกับเพลิงอเนกประสงค์            เพื่อตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทำให้สามารถทำงานได้ทันท่วงที ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้บางส่วน คือ ประสานขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ              กับเพลิงอเนกประสงค์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงมาโดยตลอด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฎิบัติงาน เป็นอย่างมาก จึงเกิดความไม่สะดวกและไม่คล่องตัว และไม่ต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะดังกล่าว  
 
/ปัญหาที่สำคัญ…
 
 
-3-
 
 
                             ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งทุกท่านคงเห็นแล้วว่าเทศบาลตำบลดอนตรอ มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ในขณะที่หน่วยงานมีศักยภาพด้านงบประมาณอย่างจำกัด ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและจัดทำบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน                ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การดับเพลิง การบรรเทาแก้ป้ญหาภัยแล้ง ซึ่งหากเทศบาลตำบลดอนตรอ มีศักยภาพสมารถจะจัดหารถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์             จะทำให้เกิดความพร้อมในการทำงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการทำงานในพื้นที่ซึ่งเทศบาลสามารถดำเนินการเองได้ทันที 
                    นางนุชรี  สุดแก้ว  ปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ
                             จากข้อมูลข้างต้นทุกท่านเห็นภาพชัดว่าสภาพความเป็นมา เป็นไปอย่างไร นั้นก็เป็นเหตุผล              ที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะความเป็นจริงปรากฏตามที่ทุกท่านทราบดี ซึ่งเทศบาลตำบลดอนตรอก็พยายามที่จะทำงานเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพที่มี เทศบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในอำนาจหน้าที่ จำนวน  ๑ โครงการ วงเงิน  3,200,๐๐๐ บาท  โดยมีการจัดหารถบรรทุกน้ำดับเพลิง                   แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  8,000 ลิตร แหล่งเงินกู้จะขอกู้เงินจาก กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ระยะเวลาการชำระหนี้ซึ่งต้องไม่เกิน ๑๐ ปี
 
                    นางอำนวย  สุขไกรไทย   ประชาชน  หมู่ที่ 1
                                    ดิฉันขอแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชน ขอสอบถามข้อมูลว่า งบประมาณที่จะซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์  มีผลระทบต่องบประมาณการจ่ายเบี้ยยังชีพหรือไม่ประการใด”   
                    นางนุชรี  สุดแก้ว  ปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ
                             ได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่า  การจัดทำโครงการกู้เงินจากสถาบันการเงินของเทศบาลตำบลดอนตรอในครั้งนี้เป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ              หรือผู้พิการแต่ประการใด เพราะงบประมาณที่จ่ายเบี้ยยังชีพจะเป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริม  การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง 
                    นายสุพจน์  สุขเกื้อ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
                            มีความเป็นห่วงเรื่องงบประมาณที่จะใช้หนี้ในระยะยาวว่า มีงบประมาณเพื่อใช้หนี้                และงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่เพียงพอหรือไม่ เกิดผลกระทบมากน้อยเพียงใดต่องบประมาณในอนาคตข้างหน้า
                    นางพวงเพ็ญ  เกิดศรีเหล็ก  ผู้อำนวยการกองคลัง
                              ชี้แจงให้ทราบว่าในส่วนของการกู้เงินของเทศบาลตำบลดอนตรอตามโครงการ           ที่ขอกู้ตามที่ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลแล้ว หลายท่านมีความกังวลถึงผลกระทบเกี่ยวกับรายจ่าย แต่การจ่ายเงิน              ครั้งนี้ถือเป็นการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน  เนื่องจากโครงการต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะและ             การบริหารของท้องถิ่นหากพิจารณาถึงอัตราการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย  จะพบว่าสัดส่วนรายจ่ายเพื่อการชำระคืนหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  มีสัดส่วนการชำระเงินคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย    ไม่สูงมาก และไม่กระทบต่องบประมาณรายจ่ายด้านอื่น ๆ แต่ในอนาคตงบประมาณเพื่อการลงทุนจะน้อยลงเพราะมีรายจ่ายชำระหนี้เงินกู้ส่วนหนึ่งเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ด้วยแล้ว
 
/จึงเรียนแจ้งการ...
 
 
-4-
 
                    จึงเรียนแจ้งการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้ทราบ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                             ประกาศ   ณ   วันที่        ตุลาคม  พ.ศ.  2559
 
                                                     
 
                                                                     (นายวัชร   สุขเกื้อ)
                                                               นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

 
-5-
 
ภาพการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์)
เกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน)
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลดอนตรอ
ครั้งที่ 1  เมื่อวันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ
 

 
 

 
 
 
 
-6-
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์)
เกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน)
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลดอนตรอ
ครั้งที่ 2  เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.00 – 10.00 น.
ณ  ศาลางู (ซอยสำทำ) หมู่ที่ 1
 

 
 

 
 
 
 
-7-
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์)
เกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน)
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลดอนตรอ
                   ครั้งที่ 3  เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น.
                               ณ  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลดอนตรอ หมู่ที่ 5
 

 
 

 
 


    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลดอนตรอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ