เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ

    รายละเอียดข่าว

           ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน  5 รายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2559 นั้น
            ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน  5 รายการ ในวงเงิน  137,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   


    เอกสารประกอบ

ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มิ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ