เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ประกาศกำหนดราคากลางการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลดอนตรอ

    รายละเอียดข่าว

                   คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลดอนตรอ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ปรับเพิ่มอัตราอาหารกลางวันของนักเรียนเป็น  20 บาทต่อคนต่อวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.3/ว 259 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องการตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ และมีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลดอนตรอ ในวงเงิน  20 บาทต่อคนต่อวัน (ยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   


    เอกสารประกอบ ประกาศกำหนดราคากลางการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลดอนตรอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ