เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลดอนตรอ

    รายละเอียดข่าว

                   คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลดอนตรอ เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2559 เวลา 10.00 น. และมีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางในการจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลดอนตรอ ในวงเงิน  250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   


    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลดอนตรอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ