เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ

    รายละเอียดข่าว

ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอในวงเงิน  135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   


    เอกสารประกอบ

ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ