วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint P๒๖๔ dw จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมหลังคากันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ(แก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑๘ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างเหมาดำเนินการเลื่อยแปรรูปไม้ที่ล้มจากภัยพิบัติ (วาตภัยปาปึก) พร้อมดำเนินการขนกองเก็บและฉีดพ่นการป้องกันมอดแมลงกัดกินไม้ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานายจวน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง