วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ศพด.บ้านยางยวน หมู่ที่๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางพัน แสงแดง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๘๘
1  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้าระบบประปาบริเวณหลัง สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ ม.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลฃทะเบียน คงพ 76 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) เลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างค่าอาหารมื้อกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ,ค่าเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ (โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย (พัฒนาเส้นทางสายวัดจันทร์-บ้านอ่าวตะเคียน)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนสายประชาอุทิศ ๒ (บ้านนายเปีย-บ้านนางทุ่ม) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง