วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2563
ซื้อปุ๋ย จำนวน ๑๓ กระสอบ (โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การผสมปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างค่าไวนิลโครงการฯ จำนวน ๑ ผืน,ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ผืน (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
เช่าเต็นท์โดม จำนวน ๗ ห้อง,เช่าเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว,เช่าเต็นท์ จำนวน ๖ หลัง,ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงและโครงหลังคา จำนวน ๑ ชุด (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างค่าอาหารเที่ยงและเครื่องดื่ม จำนวน ๑,๒๐๐ คน (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างตรวจ เช็ค และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง