วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๕ ตัว (กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๘๔๐-๕๗-๐๐๑๔ และ ๔๑๖-๕๓-๐๐๒๒ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถจักรยนต์ หมายเลขทะเบียน คตน ๖๕ จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๘๘ นศ. ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง