วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2563
จ้างติดตั้งโคมไฟจีน พร้อมวางระบบไฟฟ้า จำนวน ๕ ชุด,ค่าเช่าซุ้มประตูทางเข้า จำนวน ๑ ซุ้ม(โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน วันตรุษจีน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ ผืน (โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน วันตรุษจีน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างติดตั้งโคมไฟจีน พร้อมวางระบบไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟจีน จำนวน ๕ ชุด (โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน วันตรุษจีน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด ๑๖ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างค่าป้ายไวนิล ขนาด ๑x๓ เมตร จำนวน ๑ ผืน (โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การผสมปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างค่าอาหารมื้อกลางวัน ๑ มื้อ,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ จำนวน ๓๐ คน (โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การผสมปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง