วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗ นศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0029 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานายสมพงค์-คลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างโครงซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย (ช่วงหมู่ที่๓) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายหยู - หนำนายชำนาญ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายชำนาญ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายริมครอง ใหม่สุรินทร์ (ถนนปากเนตรทางพูน-ถนนเหมืองลอย) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานายจวน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย เหมืองลอย (ช่วงหมู่ที่ ๑) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง