วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน โดยการติดตั้งบานประตูกระจกอลูมิเนียม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อยางนอก ยางใน ยางรอง ของรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ใต้น้ำ (Submersible Pump) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑๐ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๙ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย(ช่วงหมู่ที่ ๒) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง