วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ ตัว,ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คงพ ๗๖ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ตู้เย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๐๓-๕๓-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสีเหลือง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง