วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2563
จ้างหุ้มเบาะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗ นศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กถ ๖๐๒ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๙-๖๐-๐๐๐๖ จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างทำความสะอาดโซฟา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๓-๕๒-๐๐๐๖ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๒-๐๐๒๕ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม รถยนต์ตู้ (ไม่เกิน ๑๕ ที่นั่ง) หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง