วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมประตูอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ ชุด,ซ่อมประตูโรงปุ๋ยชุมชน จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๐ ถัง (ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๙๐ คน จำนวน ๑ มื้อ(โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย (โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง