วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายรูปดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๘-๐๐๐๘ จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คตน ๖๕ (กองช่าง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายในพื้นที่ตำบลดอนตรอ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๔-๐๐๐๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง