วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
ซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสีเหลือง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน โดยการติดตั้งบานประตูกระจกอลูมิเนียม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อยางนอก ยางใน ยางรอง ของรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ใต้น้ำ (Submersible Pump) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑๐ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๙ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง