วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๓-๐๐๑ สายหน้าวัดดอนตรอ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตรอ ตำบลดอนตรอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าพร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง