วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสุ้น หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานายคล้อย-สวนปาล์มครูฉั้ว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย (ช่วงหมู่ที่ ๕) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองบ่อ-บ้านนางห้วย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานายปรีดา-นานายนอง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานายทวี-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อกรวยจราจร ขนาด ๗๐ เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสง ๒ แถบ กว้าง ๓๖x๓๖ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กถ ๖๐๒ นศ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๙-๖๐-๐๐๐๖ จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
เช่ายานพาหนะ(รถจักรยานยนต์) จำนวน ๑ คัน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง