วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2562
จ้างอาหารกลางวันสำหรับ ๑๗๐ คน จำนวน ๑ มื้อ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ ๑๗๐ คน จำนวน ๒ มื้อ (โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และจดทะเบียนโดเมนเนม (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อตรายาง จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อล้อวัดระยะทางแสดงผลเป็นหน่วยเมตร จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนัฐดา-ซอยหน้า รร.เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าคอกแพะ-นานายเปี่ยม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง