วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ 3
25  มิ.ย. 2562
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ 3949 นศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างอาหารกลางวัน สำหรับ ๒๐๐ คน จำนวน ๑ มื้อ (โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อแผงกั้นจราจร จำนวน ๔ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ (โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
เช่าเต็นท์ ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๕หลัง จำนวน ๒ วัน โครงการผู้สูงอายุวัยใสใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
เช่าเครื่องเสียง เต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้พลาสติก (โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
เช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุดๆละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ วัน โครงการผู้สูงอายุวัยใสใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง