วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2565
จ้างจัดจ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นครศรีธรรมราช (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำริมถนนสายกองดาน-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำริมถนนสายซอยนัฐดา (ช่วงหน้าบ้านนายสำเริง บุญทอง) หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยนัฐดา (ตอนที่๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนาหมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดบึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ปากเนตรทางพูน-นายวรรณ) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ปากเนตรทางพูน-นายวรรณ) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง