วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ ขนาด ๒๐๐ กก./ถุง พร้อมซ่อมผิวจราจร ๑๔๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน ๒ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน ๒ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๙ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง