วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2562
ซื้อต้นบานบุรี จำนวน ๗๐๐ ต้น (โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมติดตั้ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อปลั๊กไฟ ขนาดความยาว ๕ เมตร (สำนักปลัด) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายข้อความโครงเหล็กให้แก่กลุ่มข้าวหลาม จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คตน ๖๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2585 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง