วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2562
ซื้อชุดนักกีฬาฟุตบอล,ถุงเท้านักกีฬาฟุตบอล,ชุดนักกีฬาเปตอง,ชุดนักกีฑา,ลูกฟุตบอลหนังเย็บ(โครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
เช่าเต็นท์โดม (ขนาด ๕x๑๑ เมตร) จำนวน ๓ ห้อง , เช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด , เช่าโต๊ะ ขนาด ๐.๘๐x๑.๒๐ เมตร , เช่าเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒๐๐ ตัว (โครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างอาหารมื้อกลางวัน ๑ มื้อ จำนวน ๕๐ คน (โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อตู้เอกสารชนิดเหล็ก จำนวน ๒ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว จำนวน ๑,๔๘๐ ตัว (๑ ตัว ต่อ ๑ โด๊ส) (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างทำกรอบรูปงานแผนที่ภาษี จำนวน ๔ ป้าย และกรอบรูปทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
เช่าเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓๐๐ ตัว,โต๊ะ ขนาด ๐.๘๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕๐ ตัว (โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง