วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่งวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มถัง จำนวน ๑,๘๐๐ ถัง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลดอนตรอบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างของ ทต.ดอนตรอ) หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำเนาเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองช่าง ขนาด ๕x๑๘ เมตร (ตามรูปแบบก่อสร้างของ ทต.ดอนตรอ) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (ตามรูปแบบก่อสร้างของ ทต.ดอนตรอ) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ตามรูปแบบก่อสร้างของ ทต.ดอนตรอ) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง ขนาด ๕x๑๘ เมตร (ตามรูปแบบก่อสร้างของ ทต.ดอนตรอ) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.๘๓-๐๐๓ สายริมคลองใหม่สุรินทร์(ปากเนตรทางพูน-นายวรรณ) หมูที่ ๑ บ้านสำทำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคส.ล.ถนนประดู่โพรง-ดอนตรอ (ช่วงหน้าวัดดอนตรอ) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง