วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าพร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำบาดาลขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว และขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมฝาท่อ คสล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายดอนกลางพัฒนา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงซ่อมแซมถนนสายสัมพันธ์พัฒนา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายสุคน-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายปลวกหัวช้าง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง