วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุและเครื่องมือเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านนายไม้ (จากบ่อดินกำนัน-บ้านนายรินนางพา) หมู่ที่ ๒,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อประปา บ้านสำทำ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง